Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen perhe- ja verkostotyö ry. ja kotipaikka Oulu.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on Suomen Perheterapia yhdistys ry:n alueyhdistys. Tarkoitus on kehittää perheterapiaa ja perhe- ja verkostotyötä ja koota yhteen Pohjois-Suomen alueelta perhe- ja verkostotyötä sekä moni ammatillista yhteistyötä perheiden kanssa tekeviä henkilöitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja tukee koulutus-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Tämän lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan perheiden hyvinvointiin liittyviin asioihin tekemällä yhteistyötä eri viranomaistahojen, järjestöjen sekä kunnallisten yms. päätöksentekijöiden kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksua, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä tai asianomaisella luvalla panna toimeen rahankeräyksiä sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Yhdistys voi myös hallita osakkeita ja kiinteää omaisuutta.

 

3§ Yhdistykseen liittyminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä perheterapeutti tai perhe- ja verkostotyötä tekevä muu henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäsen. Kannatusjäsenen hyväksyy esityksestä hallitus. Kannatusjäsenellä on puhe ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Yhdistys voi nimittää kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti toteuttanut yhdistyksen toimintaperiaatteita. Yhdistyksen jäsen- ja kannatusjäsenmaksusta päättää syyskokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

4§ Yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksuvelvoitteensa hoitamatta kaksi (2) kalenterivuotta pitemmältä ajalta tai, joka on toiminut vastoin yhdistyksen säännöissä määritettyjä toimintaperiaatteita.

 

5§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kahdeksaan (8) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja puolet hallituksen jäsenistä tulee olla perheterapeutteja. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla paitsi puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt voidaan kuitenkin valita hallituksen ulkopuolelta Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi eri tehtäviä varten asettaa työryhmiä.

 

6§ Hallituksen tehtävänä on

· johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa

· ottaa ja vapauttaa tehtävistään yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa

· kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja pitää jäsenluetteloa

· käsitellä muut asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle

 

7§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitus oikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä tai toisella heistä yhdessä sihteerin kanssa.

 

8§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10§ Kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Koollekutsuminen on toimitettava joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

 

11§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 10§: n määräämissä rajoissa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa aikaisemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Jaa tämä sivu